બી.એસ.સી. સેમ – ૫ માં કેમેસ્ટ્રી વિષયમાં ૧૦ જગ્યા ખાલી છે. તો રસ ધરવતા બહારની કોલેજના વિધાર્થીઓએ તા.: ૩૦/૦૬/૨૦૨૨ સુધીમાં અરજી કરવી. એડમીશન મેરીટના આધરે પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

બી.એસ.સી. સેમ – ૫ માં કેમેસ્ટ્રી વિષયમાં ૧૦ જગ્યા ખાલી છે. તો રસ ધરવતા બહારની કોલેજના વિધાર્થીઓએ તા.: ૩૦/૦૬/૨૦૨૨ સુધીમાં અરજી કરવી. એડમીશન મેરીટના આધરે પ્રવેશ આપવામાં આવશે.